Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členy v němčině

27. 1. 2010

Členy v němčině

Vydáno dne 24. 01. 2009 (8389 přečtení )

Jaké druhy členů nalezneme v německém jazyce a kdy a za jakých okolností je správně použijeme? Více zde.

Členy v němčině

Němčina, stejně jako mnohé další jazyky, má gramatický jev, který pro češtinu není typický - členy. V německém jazyce se totiž neskloňuje pomocí koncovek (dívka, dívku, dívce, dívky), nýbrž pomocí předložek a členů. Udávají však nejenom pád, ale také rod a číslo podstatných jmen nebo určitost, resp. neurčitost. Proto je jejich znalost použití a skloňování velmi nutná a je třeba ji dokonale ovládat.

V němčině existují tři druhy členu:

 • Neurčitý
 • Určitý
 • Nulový

Neurčitý člen

Jednotné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
1.pád
EIN
EINE
EIN
2.pád
EINES
EINER
EINES
3.pád
EINEM
EINER
EINEM
4.pád
EINEN
EINE
EIN

Neurčitý člen můžeme překládat jako "nějaký, nějaká, nějaké" nebo i číslovkou "jeden, jedna, jedno"

Použití:

 • u doposud neznámých věcí, osob

Dort steht ein Mann. Tam stojí (nějaký) muž.
Představme si třeba situaci, kdy sedíme v nějaké kavárně, upíjíme z šálků a hovoříme. Najednou se dialog zadrhne a my mlčíme, podíváme se z okna naproti přes ulici a vidíme u dveří domu stát nějakého člověka, kterého jsme nikdy neviděli. Prostě oznámíme, že tam stojí nějaký muž, kterého neznáme, mluvíme o něm poprvé a nijak blíže jsme ho nespecifikovali. Tehdy použijeme neurčitého členu.

Kennst du einen Arzt? Znáš (nějakého) doktora?
Představme si, že jsme například opět v kavárně a není nám dobře, proto se zeptáme společnice či společníka, zda-li nezná nějakého doktora. Je úplně jedno kterého, tedy asi nebudeme chtět patologa nebo psychiatra, ovšem na to jsme se neptali, blíže jsme ho nespecifikovali, takže odpovědí nám může být i jméno patologa. Mluvili jsme o někom neznámým, poprvé jsme se zmínili a ptali jsme se na pouhou existenci.

 • při překladu nějaký, jeden

Ich kenne einen Arzt. Znám jednoho doktora.

Ich habe nur eine Stunde. Mám jen jednu hodinu.

Ein Kind klingelt. Nějaké dítě zvoní.

 • při zařazování do nějaké skupiny, druhu

Der Mensch ist ein Säugetier. Člověk je savec.
Zde řadíme člověka do druhu savců, do skupiny, která je nadřazená, stejně tak bychom mohli říci že i Der Hund ist ein Säugetier. Pes je savec.

Rolf, du bist so ein Betrüger! Rolfe, ty jsi podvodník!
Rolfa zde řadíme do skupiny podvodníků. "so ein znamená samo o sobě takový"

 • při srovnávání

Er ist stark wie ein Stier. Je silný jako býk.

Sie ist weise wie eine Eule. Je moudrá jako sova.

POZOR! - Er arbeitet als Gärtner. Pracuje jako zahradník.
U přirovnání, která jsou skutečná (skutečně pracuje jako zahradník) používáme "als", kdežto u přirovnání s přeneseným významem, např. Chytrá jako sova (ona ale není sova) užíváme "wie eine"

 

Množné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
1.pád
0
0
0
2.pád
0
0
0
3.pád
0
0
0
4.pád
0
0
0

Tato tabulka je zde vcelku zbytečná, ale pro názornost poslouží dobře. Skutečně je tomu tak, že množné číslo nemá neurčitý člen. To znamená, že kde se v jednotném čísle nachází neurčitý člen, v množném nebude žádný.

Dort stehen Männer. Stojí tam (nějací) muži.

Kinder klingeln. Děti zvoní.

Die Leute sind Säugertiere. Lidé jsou savci.

Sie sind stark wie Stiere. Jsou silní jako býci.

 

Určitý člen

Jednotné číslo
Pád
Mužský rod
Ženský rod
Střední rod
1.pád
DER
DIE
DAS
2.pád
DES
DER
DES
3.pád
DEM
DER
DEM
4.pád
DEN
DIE
DAS

Určitý člen se často překládá ukazovacími zájmeny "ten, ta, to"

Množné číslo
Pád
 
1.pád
DIE
2.pád
DER
3.pád
DEN
4.pád
DIE

Množné číslo je pro všechny tři rody stejné:

Der Mann - Die Männer
Die Frau - Die Frauen
Das Kind - Die Kinder

Použití:

 • specifikované nebo blíže známe věci, osoby

Dort steht ein Mann. Der Mann ist sehr alt. Stojí tam (nějaký) muž. Ten muž je velmi starý.
Pokud užijeme onu větu z příkladů na neurčitý člen, kdy se poprvé zmiňujeme o nějakém muži. Navazujeme už větou se členem určitým. Ten muž je starý. Mluvíme o tom muži už podruhé, myslíme jednoho konkrétního muže, o kterém už řeč někdy byla a víme, že jak mluvící osoba, tak posluchač vědí, o koho se jedná.

Der Schüler kommt immer spät. Ten žák chodí vždycky pozdě.
Žáků ve třídě je mnoho, ale mluvíme o jednom konkrétním, který chodí neustále pozdě, proto použijeme určitého členu, prootže nejde o nějakého neznámeho jedince, jde o jednoho konkrétního opozdilce.

 • ojedinělé jevy a skutečnosti

Die Erde ist der dritte Planet des Sonnensystems. Země je třetí planetou Sluneční soustavy.
Země jako taková je jen jedna. Stejně tak budou i jiné, většinou zeměpisné, názvy (die Sonne, der Mond) ojedinělý je ale třeba i vítěz nějaké soutěže, ten bývá zpravidla jeden (der Sieger). Sluneční soustava je také jen jedna, proto je doprovázena učitým členem.

 • podstatná jména doprovázená řadovou číslovkou

Die Erde ist der dritte Planet des Sonnensystems. Země je třetí planetou Sluneční soustavy.
Řadové číslovky nám také do jisté míry určují ojedinělost, pokud je Země třetí planetou, pak je to jen jedna, která je na třetím místě a žádná jiná.

Der erste Tag der Woche ist Montag. První den týdne je pondělí.

 • u podstatných jmen, která jsou doprovázena přídavnými jmény ve třetím stupni

Das schönste Auto hat Eva. Nejhezčí auto má Eva.
Opět se jedná o ojedinělost - Pokud říkáme, že nejhezčí auto má Eva, pak je to její auto z těch všech jen jediné, které je nejhezčí.

Die besten Bücher sind von Remarque. Nejlepší knihy jsou od Remarquea.

 • názvy řek, hor, moří, jezer, pohoří

Die Schneekope ist der höchste Berg. Sněžka je nejvyšší hora.

Der Rhein fliesst in Deutschland. Rýn teče v Německu.

 • státy ženského rodu, množného čísla či mnohoslovné názvy

Die Ukraine Ukrajina, die Tschechische Republik Česká republika, die Slowakei Slovensko, die Vereinigten Staaten von Amerika Spojené státy americké

POZOR! das Tschechien Česko, das Polen Polsko

 • vlastní jména s přívlastkem

das alte Prag stará Praha, die schöne Johanna krásná Jana
das Prag

 • názvy ulic, institucí, zboží

Die Marienstrasse ist weit. Mariina ulice je daleko.

Der Zwinger ist in Dresden. Zwinger je v Drážďanech.

Ich lese Die Frankfurter Algemeine Zeitung sehr oft. Často čtu (noviny) FAZ

 • určení doby

den 9. Januar 9. leden, in dem Herbst na podzim, in dem April v dubnu, an dem Mittwoch ve středu

 • označení druhu

Der Mensch ist ein Säugetier. Člověk je savec.
Savci mají mnoho podskupin, člevěk je jedním druhem.

Die Gitarre ist ein Musikinstrument. Kytara je hudební nástroj.

 

Nulový člen

Pro nulový člen je zbytečné dělat nějaké tabulky, protože takový člen se rovná žádnému. Je to třeba u podstatných jmén v množném čísle, jejichž jednotné číslo bylo se členem neurčitým: Vor der Frau steht ein Kind. Před tou ženou stojí dítě. - Vor der frau stehen Kinder. Před tou ženou stojí děti.

Použití:

 • množné číslo, jestliže bylo jednotné s neurčitým členem
 • Vlastní jména (pokud nejsou rozvita přívlastkem)

Mein Name ist Markus. Mé jméno je Marek. Das ist Prag. To je Praha.
ALE! Das ist das alte Prag. To je stará Praha.

 • národnosti

Ich bin Tscheche. Jsem Čech. Er ist Japaner. On je Japonec.

 • oslovení a tituly
 • pozdravy, rozloučení, rozkazy, ...

Guten Tag! Dobrý den! Auf Wiedersehen! Nashledanou! Hilfe! Pomoc! Achtung! Pozor!

 • nadpisy, Nápisy, Výčet

Eingang/Ausgang Vchod/východ, Kino kino
Die Familie wird von Vater, Mutter und Kindern gebildet. Rodina je tvořena otcem, matkou a dětmi.

 • země, světadíly, místa středního rodu

Deutschland ist ein Land in Europa. Německo je jedna země v Evropě.
Österreich hat neun Bundesländer. Rakousko má devět spolkovách zemí.

 • abstraktní podstatná jména nebo hromadná, látková (mohou se vyskytovat ale i se členem určitým)

Ich brauche Geld. Potřebuji peníze.

Er liebt Musik. Miluje hudbu.

Hast du Zeit? Máš čas?

Ich werde Tee oder Kaffee trinken. Budu pít čaj nebo kávu.

POZOR! Die Angst des Kindes Strach dítěte.
Jedná se o bližší určení. Strach je sice abstraktní, ale je to strach konkrétního dítěte, je to tedy jeden určitý strach, proto určitý člen.

 • povolání, profese

Ich bin Student. Jsem student.

Er ist Lehrer. On je učitel.

Er arbeitet als Schauspieler. Pracuje jako herec.

 • podstatná jména po mírách, množství

Eine Flasche Milch. Láhev mléka.

5kg Äpfel 5kg jablek

 • vyučovací předměty

Heute haben wir nur Mathematik. Dnes máme jen matematiku.

 • ustálená spojení a vazby (je jich mnoho, je třeba se je pečlivě učit)

zu Hause doma, nach Hause domů, in Ordnung v pořádku, Sport treiben sportovat, Klavier spielen hrát na klavír, nach Beginn po začátku, Tag für Tag den za dnem

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář